Zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o zapłatę,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, ustanowienia służebności, o ochronę własności i posiadania, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
 • reprezentacja w sporach wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
 • reprezentacja w sporach o charakterze odszkodowawczym, dochodzenia wypłaty odszkodowania, renty i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń losowych od towarzystw ubezpieczeniowych,
 • postępowania spadkowe: w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku,
 • reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeń społecznych, w szczególności w przedmiocie ustalenia prawa do renty, emerytury, zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód, separację, alimenty, opieki i kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków,
 • windykacji należności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • prawa pracy, sprawy o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zaskarżanie wypowiedzeń, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • prawa zamówień publicznych: doradztwo na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, weryfikacja ofert na podstawie danych przekazanych przez wykonawcę, przygotowanie środków odwoławczych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym: sporządzanie, wniosków, odwołań, zażaleń, skarg.

Przedstawiony powyżej zakres spraw stanowi jedynie przykładowe wyliczenie, Kancelaria gotowa jest podjąć się świadczenia pomocy prawnej także w innych obszarach.